Członkowie

dodano: wtorek, 05 Sierpień 2014 o godz. 14:13

Centrum Polskiego Odlewnictwa powołane zostało do życia Porozumieniem zawartym w dniu 17 lipca 2000 roku w Krakowie pomiędzy Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich, Instytutem Odlewnictwa oraz Odlewniczą Izbą Gospodarczą. 12 grudnia 2008 roku do Porozumienia przystąpił Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. W lipcu 2014 roku Sygnatariusze Porozumienia powołali do życia Radę Koordynacyjną CPO.

W chwili obecnej, w skład Centrum Odlewnictwa Polskiego wchodzą:

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) –  założone w 1936 roku, jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menadżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności członków indywidualnych, w szczególności inżynierów, studentów oraz członków wspierających, w tym podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odlewnictwem, wyższe uczelnie, instytuty badawcze, etc. Obecnie Stowarzyszenie działa na terenie Polski poprzez 16 oddziałów oraz ponad 56 kół zakładowych funkcjonujących w odlewniach, szkołach, urzędach i przedsiębiorstwach. STOP organizuje konferencje, sympozja oraz specjalistyczne szkolenia odlewnicze, angażuje się również w działalność ekonomiczną i innowacyjną. W 2005 roku STOP przystąpiło do projektu „Sieć Ośrodków Innowacji” realizowanego przez Centrum Innowacji NOT. W maju 2007 roku Stowarzyszenie przystąpiło do sieci KIGNET – izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W ramach tego projektu STOP świadczy nowe, wysokiej jakości usługi z zakresu odlewnictwa dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Instytut Odlewnictwa w Krakowie – założony w 1946 roku, jest wiodącym w skali europejskiej instytutem badawczym, który realizuje działalność na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą: Centrum Badań Wysokotemperaturowych, Centrum Projektowania i Prototypowania, Zakład Stopów Metali Nieżelaznych, Zakład Technologii, Zakład Stopów Żelaza, Zespół Laboratoriów Badawczych, Centrum Projektów i Monitoringu, Biuro Certyfikacji i Normalizacji oraz Dział Informatyki. Równolegle do prac o charakterze naukowo-badawczym, w instytucie prowadzone są intensywne oraz zaawansowane prace studialne, związane z analizą i oceną stanu aktualnego oraz przewidywaniem kierunków rozwoju organizacyjnego, technicznego i postępu technologicznego w zakresie odlewnictwa (tzw. foresight), systematyczny monitoring branży odlewniczej, dystrybucja informacji naukowo-technicznej, działalność w środowisku zawodowym i branżach pokrewnych, działalność w zakresie certyfikacji wyrobów a także branżowe szkolenia specjalistyczne. Instytut zatrudnia 113 pracowników, w tym 55 pracowników naukowych (7 profesorów i 24 doktorów). Jednostka prowadzi bogatą i aktywną międzynarodową współpracę naukową, a w katalogu strategicznych partnerów znajdują się między innymi: Europejska Agencja Kosmiczna, NASA, Fraunhofer Gesellschaft, Aérospatiale, Rolls-Royce, Toyota, Lockheed-Martin oraz General Electric.

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej – powstał w 1951 roku, jest wiodącą jednostką naukową kształcącą studentów w dziedzinie odlewnictwa w Polsce, posiada pełne prawa akademickie w zakresie kształcenia na wszystkich poziomach oraz uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych. AGH jest w chwili obecnej jedyną uczelnią wyższą w Europie prowadzącą osobny wydział odlewnictwa. Kształci on w oparciu o programy dostosowane do wymagań i potrzeb współczesnej gospodarki, inżynierów i magistrów inżynierów – specjalistów w różnych obszarach techniki odlewniczej (technologia odlewów z różnych stopów, budowa maszyn odlewniczych i ich eksploatacja, mechanizacja, automatyzacja i projektowanie odlewni, odlewnictwo artystyczne i precyzyjne, ochrona środowiska w odlewnictwie, zastosowanie komputerów w technologii odlewniczej). W swojej dotychczasowej działalności wydział wypromował ponad 1100 inżynierów, ponad 2670 magistrów inżynierów, 185 doktorów i 35 doktorów habilitowanych. Studenci mają do dyspozycji odlewnię doświadczalną oraz dobrze wyposażone laboratoria techniczne i komputerowe, a także bibliotekę. Wydział kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil produktów edukacyjnych dostosowanych do wymagań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Odlewnicza Izba Gospodarcza została założona w 1994 roku. Jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją sektora odlewniczego. Dobrowolnymi członkami tej organizacji są odlewnie, przedsiębiorstwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Izba reprezentuje ten sektor przemysłu przed władzami państwowymi, instytucjami samorządowymi a także przed podobnymi organizacjami zagranicznymi. Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i uczestniczy w procesie legislacyjnym. Izba dokonuje oceny wprowadzania i skuteczności działań aktów prawnych, opracowuje i wprowadza zasady etyczne współdziałania między swoimi członkami. Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia nawiązywanie współpracy pomiędzy krajowymi odlewniami i ich partnerami  krajowymi i zagranicznymi. W szczególności dotyczy to: promocji w sprzedaży odlewów, wyrobów oraz usług swoich członków, szkolenia kierownictwa i pracowników odlewni oraz wymiany doświadczeń, wprowadzania nowych rozwiązań w technologii i w organizacji produkcji, dostawy materiałów i surowców, normalizacji i zapewnienia jakości wyrobów i procesu produkcyjnego, ochrony środowiska i restrukturyzacji odlewni. Izba jest członkiem Europejskiego Komitetu Zrzeszeń Odlewni (CAEF).